Ebrary/e-Libro

Nova plataforma Ebook Central

Els llibres electrònics d'Ebrary i e-Libro són ara consultables des de la plataforma eBookCentral Nova finestra de Proquest.

 

 

Ebrary/e-Libro és una plataforma que dóna accés a més de 700 llibres electrònics multidisciplinars de diferents editors.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.
 • El nombre d'usuaris que poden accedir simultàniament a cada títol pot variar d'1 a 3 en funció del títol seleccionat.

Com buscar la informació?

1. Navegació pel sistema

La barra de navegació superior dóna accés a les prestacions següents:

 • "Inicio": pàgina principal de la plataforma.
 • "Buscar": ofereix diferents opcions de cerca, recupera els últims resultats obtinguts i l'historial de les cerques fetes.
 • "Mi estantería": espai personal per guardar i recuperar documents, fer-hi anotacions així com organitzar-los en carpetes.

2. Tipus de cerca

Totes les pàgines de la plataforma ofereixen els següents tipus de cerca:

 • Cerca simple, per buscar una o diverses paraules clau
 • Cerca avançada, per indicar el camp on buscar les paraules clau

            

Es pot afegir o treure criteris de cerca mitjançant les icones + i -
           

 • Todos los temas, per accedir directament als títols d'un tema concret

           

3. Operadors de cerca (simple i avançada)

Ebrary/e-Libro permet emprar els operadors booleans AND, OR i AND NOT (sempre en majúscules):

 • Materials AND ceramic: recupera documents que contenen ambdues paraules [operador per defecte que no cal incloure a la cerca].
 • Materials OR ceramic: recupera documents que contenen qualsevol de les dues paraules.
 • Materials AND NOT ceramic: recupera documents que contenen la paraula "materials" però no "ceramic".

Podeu fer una cerca per proximitat, emprant l'operador WITHIN (també en majúscules):

 • Edison WITHIN-30 inventor: per buscar documents que continguin ambdues paraules i que estiguin a una proximitat de 30 paraules entre elles.
 • consumidor WITHIN-1 español: per buscar documents que continguin ambues paraules juntes.
 • (automóvil WITHIN-10 eléctrico) OR (automóvil WITHIN-10 biodiésel): per buscar documents que tinguin la paraula "eléctrico" o "biodiésel" dins les 10 paraules de la paraula "automóvil".

Com visualitzar i/o treballar els resultats?

 • El sistema mostra els documents resultants d'una cerca ordenats per rellevància. Es poden reordenar per títol, col·laborador, editorial i data

 • Podeu exportar la llista de resultats en format Excel activant la casella "Exporte los resultados de la búsqueda".

 • Qualsevol cerca feta es pot limitar temàticament activant les caselles que ofereix el sistema (al principi dels resultats obtinguts).

 • De cadascun dels títols, es mostren les dades bibliogràfiques i l'enllaç al sumari, així com les opcions de fer una nova cerca, exportar la referència bibliogràfica (a EndNote & Citavi i/o a Refworks) o afegir el document a l'apartat personal "Mi estantería"".

 • Per accedir al prestatge personal, identifiqueu-vos prèviament a l'apartat "Iniciar sesión" del marge dret superior (si no es té un compte propi, doneu-vos d'alta mitjançant l'enllaç "Crear una cuenta" que apareix a aquest mateix apartat).

 • A la part superior de pantalla es mostra la pestanya "Resultados de capítulos", que ofereix els 20 capítols més rellevants corresponents a la cerca feta.

 • La pestanya superior "Búsquedas" dóna una relació de les darreres cerques fetes.

 • Quan s'activa un títol concret, s'ofereix una pantalla única amb la informació bibliogràfica completa i diversos lligams que permeten l'accés directe a cadascun dels apartats del sumari, la lectura immediata en línia (sense cap validació prèvia), la descàrrega completa (en alguns casos), l'addició del títol a l'espai "Mi estantería", l'exportació de la referència bibliogràfica i la còpia de la URL corresponent.

 • Si s'activa la lectura en línia del llibre, podeu llegir-lo seqüencialment, detallar-ne el número concret de pàgina objecte d'interés, així com accedir a un capítol concret (des del sumari del marge esquerre).

 • La lectura en línia també permet incloure anotacions al llibre, afegir-lo a l'espai personal "Mi estanteria", copiar-ne la URL, exportar-ne la referència bibliogràfica, ressaltar continguts o agregar-hi un marcador a pàgines concretes. Qualsevol d'aquestes accions exigeix la identificació prèvia a l'apartat "Iniciar sesión/Finalizar sesión" del marge dret superior.

 • Addicionalment, d'alguns dels títols del paquet també se'n pot fer una descàrrega en format pdf per un període de dies limitat o la impressió/còpia d'un rang de pàgines concretes del llibre, tal i com estableix la llicència del proveïdor corresponent. En aquest cas, també s'ha d'estar validat així com tenir instal·lat el programa gratuït Adobe Digital Editions.

 • Ebrary/e-Libro permet l'accés i descàrrega dels continguts mitjançant diversos dispositius mòbils Android i iOS (iPad, iPhone, iPod Touch, Kindle, Kobo, Nook, Reader Sony, ...). Trobareu més informació a l'apartat Download Nova finestra a l'ajuda de la plataforma.

 • Ebrary/e-Libro empra l'App Bluefire per a la lectura off-line.

Com personalitzar la interfície?

La casella del marge dret superior "Mis configuraciones" permet personalitzar la interfície establint un estil de citació predeterminat i/o un gestor de referències bibliogràfiques concret:

Darrera actualització: 18/10/2017