Habilitats informacionals

Oferta formativa per a doctorands de la resta d'universitats catalanes i per a entitats externes a la UPC

Objectius de l'activitat

  • Oferir una visió global dels recursos i serveis inclosos a Bibliotècnica i a Publica!

Programa de la sessió sobre les bases de dades Inspec, Compendex i IEEE Xplore per a estudiants de màster i doctorat

Per què és important adquirir les competències informacionals?

Continguts de l'activitat

  1. Bibliotècnica: serveis i recursos
    • Accés des de fora dels campus
    • Consulta de bases de dades a Bibliotècnica

Oferta formativa per a personal docent i investigador (PDI), personal investigador (no PDI) i personal investigador en formació

Calendari i enllaços per inscriure's a les sessions de formació adreçades a Personal Docent i Investigador (PDI), Personal Investigador i Personal Investigador en Formació

Termes de cerca

Llenguatge lliure

Consisteix en utilitzar els termes que fem servir quan parlem.

S'han de tenir en compte els següents aspectes:

Què és un document?

S'entén per document tot el coneixement fixat materialment sobre un suport que pot ser utilitzat per a la consulta, l'estudi, la feina, etc.

Els documents poden...

Per avaluar si el contingut respon a allò que necessites:

Criteris per avaluar recursos d'informació

Rellevància: el recurs s'adequa a la cerca i al tema?

Pàgines

Subscriure a Habilitats informacionals